Waarbij helpen wij onze opdrachtgevers?

 • Teams inzetten als speerpunt bij organisatieverandering en innovatie
 • Een nieuw (project) team vormen en voortvarend opstarten
 • Ontwikkeling van teams versnellen (forming> storming> norming> performing)
 • De stap maken naar resultaatverantwoordelijke en teams met hoog team-leervermogen t.b.v. continu verbeteren of radicaal innoveren
 • Team-skills ontwikkelen, zoals elkaar eerder en makkelijker aanspreken, snelle gezamenlijke idee uitwisseling en besluitvorming.
 • Samenwerking tussen teams verbeteren
 • Individuele kwaliteiten in teams beter benutten (Belbin)

Wij zijn als de voetbalcoach, die de aanvoerder en zijn team helpt om het samenspel te verbeteren en af te stemmen op de omstandigheden.
Wij helpen teamleiders en hun teams bij het kweken van samenspel om kennis en kunde in organisaties beter te benutten en te laten groeien.

 

Hoe werken wij?FBL-WC-2014-NED

Onze aanpak is gebaseerd op:

 • training & oefening met concrete opgaven en uitdagingen van de teams in hun eigen werk
 • ontwikkeling door uitproberen en reflecteren
 • afwisseling van inspanning en ontspanning

Bij de ontwikkeling van onze aanpak wordt zowel wetenschappelijk onderzoek, als ook onze ervaring in de praktijk benut. Zo versterken we onze aanpak continu aan de hand van de nieuwste inzichten. We maken ook gebruik van games en apps (appstore: everestmanager) om het hier en nu teamgedrag te observeren en gewenst gedrag te trainen..We maken gebruik van diverse gevalideerde meetinstrumenten om de vooruitgang te kunnen monitoren.

Onze teamcoaching wordt altijd afgestemd op uw specifieke team(s) en organisatie in de vorm van een op maat gemaakt TeamLab. Het kan immers soms zo zijn dat  het het samenspel binnen teams wel goed loopt, maar juist het samenspel tussen verschillende teams bepalend is voor de prestaties (denk aan de multi-team project situatie) en dat het daar juist schuurt.

 

TeamLab: leer- en experimenteercontext

De trajecten die we ontwerpen noemen we TeamLab’s, verwijzend naar een laboratorium omgeving waarin team-skills worden uitgeprobeerd, resultaten gemeten en geïmplementeerd. Kenmerkend voor al onze Teamlab’s is:

 • een intake en diagnose van de organisatiebehoefte (gratis)
 • de ontwikkeling van een voorstel voor een passend TeamLab (gratis)
 • een start-up van het TeamLab van een dag zo mogelijk met alle betrokkenen, Essentieel onderdeel bij de start-up is het trainen van gezamenlijk leervermogen! Samen kunnen leren van fouten, reflecteren op eigen aanpak, veronderstellen waar verbetering of vernieuwing gewenst is en experimenteren is van belang voor elk team om scherp te blijven, en van levensbelang voor innovatieteams.
 • gevolgd door een overeengekomen periode met just-in-time interventies in het team (of de teams).
 • de brede focus van een TeamLab is altijd gericht op:
  – het team (of de teams), door teamcoaching
  – de teamleider, door individuele coaching en/of intervisie tussen teamleiders
  – HR, door advisering m.b.t. teambased organiseren

De tarieven van onze begeleiding bestaat meestal uit een dag start-up, gevolgd door een vooraf overeengekomen hoeveelheid uren per maand voor interventies en begeleiding tegen uurtarief. Deze periode varieert tussen de 4 en 6 maanden en is qua tijdsbesteding zeer afhankelijk van de omvang van de teams.

Wat we willen bereiken is dat:

 • de teams leren ‘leren’ om hun onderlinge samenspel zelf optimaliseren.
 • als gevolg hiervan, ze zelf problemen eerder signaleren.
 • hun oplossings- en aanpassingsvermogen groeit doordat ze de diversiteit in het team benutten.
 • het prestatievermogen van teams, als gevolg hiervan, zichtbaar beter wordt;
 • teamleiders leren om deze ontwikkeling zelf in gang te zetten en blijvend te stimuleren.

 

Teamproblemen en samenwerkingsproblemen

We hebben veel mensen laten terugkijken naar hun ervaringen met moeizame samenwerking in of tussen teams. Daaruit komt naar voren dat de oorzaak vaak ligt bij:

• Onbegrip tussen verschillende persoonlijkheden

Elke keer als ik een voorstel voor een probleem aandraag, gaat Henk zitten zeuren wat daar allemaal in mis kan lopen, Hij is de grootste ja-maar figuur die ik ken! Het plezier om constructief mee te denken zakt bij mij zo wel tot een dieptepunt.

• Gebrek aan een goede start-up met aandacht voor inhoud, proces, procedures, en relaties

We zijn bijeen gebracht en direct aan de slag gegaan. Nu wordt het lastig en missen wij de vaardigheid om ook over het proces en onze relaties te praten.

• Onduidelijkheid wie wat doet en wat de samenhang is

Ieder van ons heeft zijn eigen projecten met eigen specifieke kenmerken en eigenaardigheden. Waar we last van hebben is dat we soms dezelfde mensen nodig hebben en wie dan het hardst roept wordt vaak het best geholpen. Of dat ook de beste keuze is en hoe de onderlinge projecten samenhangen en prioriteit zouden moeten krijgen, dat is mij niet altijd duidelijk.

• Onbekendheid wie wat weet en wie wie kent

Ik kreeg laatst een vraag van een klant en die heb ik doorgestuurd naar iemand buiten onze organisatie, want ik wist niet dat we die kennis zelf ook in huis hadden!

• Gebrek aan saamhorigheidsgevoel

In onze afdeling werkt ieder zijn stapeltje contacten af, en dat verwachten we ook van elkaar, want het is zoveel dat we niet ook nog van elkaar werk kunnen overnemen. Wat wel is, is dat als ik er niet ben, mijn werk blijft liggen en ik maximaal een week vakantie kan nemen. Ook hebben collega’s weinig tijd voor je als je met een vraag zit, want dat betekent direct overwerktijd voor hen.

• Moeite om te switchen tussen de ideefase en de testfase in het innovatieproces

Als we onze ideeën en ervaringen naar voren brengen over een klantengroep kunnen we hierin eindeloos in blijven hangen en elkaar aanvullen. Waar wij moeite mee hebben is te komen tot de keuze van het kern-issue en hiervoor een hypothese te formuleren die we kunnen toetsen. We zijn misschien nog ’te’ bang om samen de verkeerde keuze te maken…maar niet kiezen is waarschijnlijk erger want zo komen we tot niks….

• Moeite met kennis en ervaring van buiten naar binnen halen

We hebben eigenlijk weinig zicht op wat onze klanten nu echt van ons vinden. Wie zijn ze, welke zijn belangrijk en wat vinden die van ons werk? Ook hulp zoeken buiten ons team, afkijken hoe anderen een zelfde issue hebben aangepakt, dat zit niet in onze cultuur. Wij vinden het veel te interessant om zelf te experimenteren. Soms kost dat wel onnodig veel tijd!

• Gebrekkige monitoring van de omgeving van het team en dit delen met elkaar

Niemand in het team voelde structureel de verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen rondom het team te in de gaten te houden en mogelijke gevolgen voor het team te analyseren. Incidenteel werd er wel iets opgepikt, maar dat werd lang niet altijd met het de rest gedeeld. Zeker niet als dat zou betekenen dat we onze werkwijze moesten aanpassen en dat liep nu net zo lekker.

experimenteer team

InnovatieLab, een TeamLab met de focus op innovatie!

Markten en klantvragen veranderen voortdurend. Deze veranderingen ontstaan vaak juist door de introductie van nieuwe producten of diensten. Denk maar aan mobiele telefoontjes die de behoefte aan allerlei andere vormen van uitwisseling in zwang hebben gebracht.

De marktintroductie van een nieuw product is vaak het resultaat van succesvolle samenwerking tussen creatieve, technisch slimme, juridische, organisatorisch praktische en commerciële mensen. Samenwerking tussen mensen die denken en praten vanuit diverse achtergronden kan veel nieuwe inzichten en ideeën opleveren, maar dit gaat lang niet altijd vanzelf. Vergelijk het maar met de snelle dribbelaar en de lange trage werper bij basketbal. Ze scoren alleen als ze waardering hebben voor elkaars sterke kanten en weten hoe ze die bij elkaar kunnen benutten. Bovendien gaat het niet alleen om het samenbrengen van ideeën, maar ook om het kiezen van een gezamenlijk idee en daarmee gaan experimenteren. Zo’n experiment hoeft niet altijd een eerste product te zijn, het kan namelijk ook simpelweg een test zijn om te kijken of er markt is voor je idee of visie. Doel van het experimenteren, is om te ontdekken wat werkt en wat niet, wat aanslaat en wat niet, en waarom! Stapsgewijs een basisidee idee uittesten, verdere fine-tuning met een potentiele doelgroep en opschalen en zo te leren een duurzame business op te bouwen.

Dit vraagt van een team zowel creativiteit, teamleren door actie en reflectie, omgaan met onzekerheid en volharding. InnovatieLab’s zijn bedoeld om teams versneld in deze vaardigheden te trainen door specifieke Kick-off’s en Pit-stops.